1. > Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Er is veel publiciteit over de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het betreft de privacyregels zoals die met ingang van 25 mei 2018 van kracht zijn. Het betreft de zgn. ‘verwerking van persoonsgegevens’ wat inhoudt dat iedereen eerst toestemming dient te verlenen alvorens zijn of haar (privé)gegevens door een organisatie mogen worden gebruikt. De AVG stelt een aantal specifieke eisen waar een privacyverklaring aan moet voldoen. Deze eisen gaan over de inhoud, de toegankelijkheid en de duidelijkheid van de informatie. Ook Storax B.V. wil en dient te voldoen aan deze Algemene Verordening Gegevensbescherming, en daarmee aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016. Storax hecht er daarnaast natuurlijk ook aan dat de ‘verwerking van persoonsgegevens’ zo transparant, veilig, zorgvuldig en gebruiksvriendelijk mogelijk geschiedt. Tegen de achtergrond van AVG en daarmee de ‘verwerking van persoonsgegevens’ worden de hiernavolgende onderwerpen toegelicht.
 • Diverse doeleinden van verwerking als gerechtvaardigd belang (op zich of in combinatie): - Storax wenst altijd te weten welke medewerkers (van Storax, dan  wel van door haar ingezette/ingehuurde partners) op welke locatie werkzaam zijn; - Storax wenst altijd te weten welke medewerkers (van Storax, dan  wel van door haar ingezette/ingehuurde partners) voor wie werkzaam zijn; - Storax wenst toestemming te kunnen regelen voor toegang op werken/projecten voor medewerkers (van Storax, dan  wel van door haar ingezette/ingehuurde partners); - Storax wenst altijd identificatie van medewerkers (van Storax, dan  wel van door haar ingezette/ingehuurde partners) mogelijk te maken t.b.v. opdrachtgevers, aannemers, ed.; - Storax wenst correcte invulling en registratie mogelijk te maken t.b.v. mandagstaten, deelname aan Toolbox bijeenkomsten, e.d. - Storax wenst de verwerking mogelijk te maken van diverse (noodzakelijke) persoonlijke certificaten zoals VCA, BHV, Heftruckbewijs, enz.
 • Rechtsgrond(en) van verwerking als gerechtvaardigd belang: ook al is slechts één grondslag voldoende om verwerking van persoonsgegevens te rechtvaardigen is in ieder geval voor Storax één van de volgende rechtsgronden van toepassing: - de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; - de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; - de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust; - de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • De (categorieën van) ontvangers van de persoonsgegevens die Storax onderkent zijn: aannemers, opdrachtgevers en dienstverleners,  zoals tbv administratie, pensioen, verzekering, internetondersteuning, e.d.
 • Storax verstrekt geen persoonsgegevens buiten de EU of aan internationale organisatie.
 • Storax hanteert een bewaartermijn van de persoonsgegevens van 7 jaar. Na beëindiging van de samenwerking tussen Storax en een medewerker in vaste dienst verwijdert Storax na 7 jaar deze gegevens automatisch. Bij andere vormen van dienstverband/samenwerking(sovereenkomst) worden de gegevens na maximaal 2 maanden automatisch verwijderd.
 • Rechten van betrokkene(n) maken onderdeel uit van deze privacyverklaring. Storax onderschrijft de rechten van betrokkene(n) zoals omschreven in het AVG: “Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen geeft de Verordening diverse rechten aan de betrokkene. De betrokkene kan deze rechten uitoefenen tegen de verwerkingsverantwoordelijke. De betrokkene heeft: - het recht op informatie over de verwerkingen; - het recht op inzage in zijn gegevens (inzage) - het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen (rectificatie en aanvulling) - het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’( vergetelheid) - het recht op beperking van de gegevensverwerking (beperking van de verwerking) - het recht op verzet tegen de gegevensverwerking ( bezwaar ) - het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit); - het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming (geautomatiseerde besluitvorming en profilering) Storax maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.
 • Storax onderschrijft de rechten van betrokkene(n) om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken.
 • Storax onderschrijft het recht van betrokkene(n) om bij de privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens, c.q. bevoegde instantie een klacht in te dienen.
 • Storax zal om zakelijke redenen en slechts op vrijwillige basis aan betrokkene(n) verzoeken om persoonsgegevens te verstrekken ten behoeve van een of meer van de eerder omschreven doelen. Wel is het goed om erop te wijzen dat het eventueel niet of ten dele verstrekken van gegevens tot gevolg zou kunnen hebben dat een samenwerking daardoor niet tot stand zou kunnen komen.
 • Storax maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.
 • Indien Storax persoonsgegevens ontvangt van een andere bron dan betrokkene(n) zullen deze gegevens eerst worden voorgelegd voor beoordeling aan de betrokkene(n).
 • Contactgegevens Storax B.V.
  Identiteit Verwerkingsverantwoordelijke
  Handelend onder Storax B.V.
  Vestigingsadres Wattstraat 1 3335 LV Zwijndrecht
  Postadres Postbus 382 3330 AJ Zwijndrecht
  Telefoonnummer +31(0)78 30 30 900
  E-mailadres storax@storax.nl
  BTW-nummer NL008888012B01
  KvK-nummer 23058987
 • Functionaris Gegevensbescherming (FG): Storax heeft geen FG benoemd in de zin van de AVG. Wel zijn de FG-taken en -verantwoordelijkheid als één geheel ondergebracht bij de KAM Manager -  C. (Chris) Noordover. Deze behartigt in overleg met de directie van Storax de belangen van verwerking van persoonsgegevens.
 • Contactgegevens: reacties m.b.t. AVG kunt u richten aan kwaliteit@storax.nl  t.a.v. C. (Chris) Noordover
Deze informatie is door Storax B.V. met zorg samengesteld, echter fouten kunnen niet worden uitgesloten. Wij stellen het op prijs dat u ons te informeert indien u een onjuistheid aantreft. Storax B.V. behoudt zich daarom het recht voor om de hier vermelde gegevens te wijzigen. Een verzoek indienen t.a.v. 'Verwerking van persoonsgegevens' kan via dit formulier.